Genealogie familie Bom

Genealogie familie Bom

Claes Willemsz van Catwijck op Zee huwde op 14 mei 1645 te Schiedam Annetge Cornelisdr Bom. Interessant is de vraag hoe en waarom kies een man uit Katwijk aan Zee voor een jonge dame uit Schiedam? Zeker gezien het feit dat in die tijd men erg honkvast was en huwelijkspartners in dezelfde regio zochten. Dat Claes Willemsz in Schiedam terecht kwam zegt zeer waarschijnlijk dat hij in de visserij zal. Schiedam was namelijk net zo als Katwijk aan Zee in die tijd een vissersstad. Vele tonnen vis, voornamelijk haring werden er vanaf de 14e en vooral van de 17e tot ver in de achttiende eeuw in de Noordzee gevangen. Velen inwoners van Schiedam en Katwijk aan Zee werkten in de visserij, toeleveringsbedrijven, zoals touwslagerijen en zeilmakerijen, voor het zakkendragersgilde of in de scheepsbouw.
De tocht van Katwijk naar Schiedam
Maar die visvangst van de Nederlandse vissers liep, o.a. vanwege de Engelse oorlogen die voornamelijk op zee werden uitgevochten, snel achteruit. Vissers in Schiedam gingen daardoor eind de zeventiende eeuw over tot de jeneverindustrie omdat dit (veel) meer geld in het laatje bracht. Aan het einde van de zeventiende eeuw volgt er echter een omslag. Schiedam gaat over van haringvangst op de meer winstgevende productie van moutwijn. Dit kan een reden zijn dat Claes Willemsz en Annetge Cornelisdr Bom hadden besloten zich in Schiedam te vestigen.

Het eerste wat opvalt is dat in de hervormde kerkelijke archieven (waaronder dtb-boeken) niets kan terug te vinden is over de familie Bom. Wellicht waren zijn niet Nederlands Hervormd, de meest gangbare geloof in deze regio in die tijd en hingen ze een ander geloof aan.

Ik ben op de achternaam Bom verder aan het zoeken gegaan in de Notariële bronnen in het archief van Schiedam en heb tal van aktes gevonden. Een overzicht is opgenomen in onderstaande tabel. Aan de hand van de gevonden gegevens heb ik een opzet gemaakt hoe volgens mij de stamboom eruit zou kunnen zien (zie hieronder).
Uiteindelijk heb ik in het boekwerk Geschiedenis van Schiedam door Drs. G. van der Feijst wellicht de oplossing gevonden.
Op bladzijde 193 kon ik onderstaande tegen. Ik denk gelijk hierbij de reden gevonden te hebben waarom we geen doop of begraafakte van Annetgen Cornelisdr Bom kunnen vinden. Deze familie waren niet Nederduits hervormd / Hervormde gemeente (zoals onze familie), maar behoorde tot Doopgezinde Gemeente. Op zich wel bijzonder dat beide huwelijkspartners allebei een ander geloof aanhingen.

Cornelis Cornelisz. Bom = broer van Annetgen Cornelisdr. Bom

De tekst uit het boekwerk is als volgt weergegeven:

2. DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE
De Wederdopers of Mennisten bezaten reeds vroeg een gemeente te Schiedam. Van de jaren vóór 1610 is echter weinig bekend. Oorspronkelijk schijnen er drie gemeenten te zijn geweest, een zogenaamde Vlaamse, een Friese en een Hoogduitse. Vermoedelijk zijn in 1591 de Friese en de Hoogduitse tot één gemeente samengevoegd. [32] Van een eigen kerkgebouw, door hen zelf een vermaning genoemd, horen we voor de eerste maal in 1610, wanneer eene Willem Gerritsz., laeckencoper, twee huizen koopt, het één staande ‘op de Schye’, het ander staande ‘in den dyeffhoeck’, strekkende in de richting van de Schie tot aan het eerst gekochte huis. [33] In 1623 verklaart de koper voor het gerecht, dat alhoewel beide huizen aan hem zijn opgedragen, de eigendom toekomt voor de helft aan de ‘Mennoniste Gemeente’ en voor de andere helft aan hem. Ten overstaan van het gerecht wordt dan een scheiding uitgesproken. Willem Gerritsz. krijgt het huis aan de Schie, de kerkelijke gemeente het huis in de Diefhoek, hier genaamd het ‘oude huis’. Namens de kerk traden op Cornelis Cornelisz. Bom en Lambregt Lambregtse Paaldinck, ‘leeraars en Ouderlingen van de Mennoniste Gemeente genaamt de Vlaamsche binne dese steede’. [34] In 1630 verkocht Willem Gerritsz. aan Lubbert Wolphertsz. en Cornelis Cornelisz. Bom ten behoeve van de ‘Mennoniste gemeente’ het huis aan de Schie. [35] Genoemde Lubbert Wolphertsz. droeg de familienaam Van Vollenhove en was eveneens lakenkoper. De vermaning zelf stond dus in de Diefhoek, dat is in de tegenwoordige Achter de Teerstoof, nabij de Raam. In oude 17e eeuwse verkopingen ook wel aangeduid met ‘de raembruggesteech van outs genaemt de dieffhouck’. [36]
Er was nog een vermaning. In 1649 verwierven Lubbert Wolpherts. van Vollenhooven en Jacob Pieters Caaskoper ‘als besorgers ende voorstanders van de Mennonite Gemeente alhier ten behouve vande zelve Gemeente’ de helft van zeker huis en erf met een tuin, staande aan de ‘Vismarckt binne dese Steede, genaamt het Vermaanhuijs ofte de Mennoniste Kerck’. [37] De verkoper was erfgenaam van eene Arent Dirks. Niesen, reder en lid van een belangrijke familie en waarschijnlijk doopsgezind. [38] De plaats van de Vismarkt was niet meer aan de kop van de Lange Haven bij de Dam, maar ‘achter op de haven’, waarheen zij in 1601 bij besluit van de Vroedschap was verplaatst en waar zij zich nu nog als straatnaam voortzet. [39] De verkoop zal mogelijk zijn geweest wegens de opheffing van de daar vergaderende gemeente of wegens haar vereniging met de gemeente in de Diefhoek.
Het getal der Doopsgezinden werd alsmaar kleiner. Naast de aantrekkingskracht van de hervormde gemeente, droegen de vele onderlinge geschillen zeer zeker bij tot deze neergang. De laatste leraar Ds. Hendrik Seije sloot op 6 april 1748 een contract met de Amsterdamse gemeente, ‘haare vergadering houdende bij het lam en den toorn’, waarbij deze gemeente ‘het regt en eijgendom’ verwierf van alle goederen, roerend en onroerend, van de Schiedamse gemeente tegen een betaling aan Ds. Seije van 2950 gulden, zijnde zijn uitkoop. [40] Van ‘het kleijne overschot der doopsgezinde broederschap’, bestaande uit slechts 14 personen, verzetten acht vrouwen zich tegen de overeenkomst en richtten een verzoekschrift tot het stadsbestuur. Deze hield de zaak aan en stelde een onderzoek in, wat resulteerde in een memorie over de zaak van de zijde van de Amsterdamse gemeente en in een tegen-memorie van de bezwaarden. Tot een beslissing is het niet gekomen, maar de gemeente spatte uit elkaar en de kerk – geheel volgens de overeenkomst – kwam aan de Amsterdamse gemeente. [41]
De ondergang van de gemeente betekende niet de ondergang van het gebouw der doopsgezinden. Op 6 september 1756 vroegen de Luthersen aan het stadsbestuur om een passend kerkgebouw. [42] De stad kocht toen de ‘kerk van de Mennoniten alhier, welke tegenwoordig tot oeffening van haar Godsdienst niet meer word gebruijkt’ voor 1250 gulden van de Amsterdamse gemeente, en stelde deze op 25 oktober daaraanvolgende aan de Lutherse gemeente ter beschikking. [43]


Een ding kunnen we wel vaststellen, we hebben het hier wel over een redelijke vermogende familie gezien de teksten uit de aktes.

De gegevens heb ik niet helemaal toevoegen aan mijn stamboom van de familie van Katwijk, maar heb hiervan een apart stamboom van aangemaakt.

NaamOmschrijvingInv.nr.Blz.Opmerking
Bom de jonge, Cornelis Cornelisz.Zie Cornelis Cornelisz. Bom, zijn vader, testament. - 22 nov.1673.7741278
Bom de jonge, Cornelis Cornelisz.zoon van Cornelis Cornelis Bom, de oude, zie aldaar, in dato 28 april 1655,752145
Bom de Oude, Cornelis Cornelisz.burger en inwoner van Schiedam, compareerde 28 april 1655, en verleende acte van procuratie aan zijn zoon Cornelis Cornelisz. Bom, de jonge en aan zijn swager Jan Huijgensz. van der Linde, om hun te transporteren aan het sterfhuis van Joffrouw Catharina Bastiaens Phillers, overleden tot Swol, sijn comparants meu (=tante) en met de andere erfgenamen de gemene boedel te helpen inventariseren.752145
Bom Junior Cornelis Cornelisz.Zoon van Cornelis Cornelisz. Bom, erfgenaam van Trijntgen Dircxdr., weduwe van Bastiaen Aertsz. Coeninck, zie aldaar744102
Bom, Annetgen CornelisDochter van Cornelis Bastiaensz. Bom, zeevarende man, gewonnen bij Dieuwertgen Jansdr., zie aldaar.7481645
Bom, Ariaentge Cornelisgehuwd met Joost Barentsz. Stol, wonende te Schiedam, Zie Joost Barentsz. Stol voorn., testament. 7 okt. 1675.775377RVK -> Onduidelijk of het Barentsz of Arentsz is??
Bom, Ariaentge Cornelishuisvrouw van Joost arentsz. Stol, en dochter van Cornelis Cornelisz. Bom, zie Sara Jans Bom, bejaarde dochter, in dato 25 september 1657,7591247RVK -> Onduidelijk of het Barentsz of Arentsz is??
Bom, Catharina Bastiaensoverleden tot Swoll in Overijsel, zie Sara jans Bom, ongehuwde bejaarde dochter, wonende binnen Schiedam, in dato 12 juli 1663,761729
Bom, Claes Cornelisz.swager en neve van de erfgenamen van wijle Catharina Bastiaens Bom, overleden tot Swoll, wonende tot Swoll, ontvangt acte van procuratie in dato 12 juli 1663,761729
Bom, Claes Cornelisz.Zoon van Cornelis Bastiaensz. Bom, zeevarende man, wonende tot Swol, zie7481645
Bom, CornelisIn leven de oom van Sara Jans Bom, bejaarde dochter, wonende binnen Schiedam, zie aldaar, in dato 28 dec. 1683.767329
Bom, CornelisIn leven de oom van Sara Jans Bom, bejaarde dochter, wonende binnen Schiedam, zie aldaar, in dato 28 dec. 1683.767329
Bom, CornelisOverleden, zie Cornelis Kool, kuiper te Schiedam, aanvulling testament. 18 juli 1680782743
Bom, Cornelisschipper, wonende te Schiedam, legt op verzoek van Hubrecht Sparenburch, schipper op Amsterdam, over verklaring af over een geschil van deze met Jacob Muts. - 10 sept. 1669.8831483inv.nr.: 883 blz.: 1483 - zie Gerbrandt Wijckerhelt. 17 aug. 1672. - inv.nr.: 774 blz.: 898
Bom, Corneliszie Sara Jans, zijn nichtje, testament. 5 jan. 1674.7751
Bom, Corneliszie Sara Jans, zijn nichtje, testament. 5 jan. 1674.7751
Bom, Cornelis799863inv.nr.: 799 blz.: 863 procuratie
Bom, Cornelis Bastiaensz.de vader van Trijntge Cornelis Bom, en van Annetge Cornelis bom, en oom van Sara Jans Bom, bejaarde dochter, zie aldaar, indato 25 september 1657,7591347zie Sara Jans Bom, ongehuwde bejaarde dochter, wonende binnen Schiedam, in dato 12 juli 1663, - inv.nr.: 761 blz.: 729
Bom, Cornelis Bastiaensz.Zeevarende man, compareerde 2 Mei 1637 met zijn wettige huisvrouw Dieuwertgen Jansdr., Burger en Burgeresse der stede Schiedam, tot het maken van hun testament, gepalen daarin dat de langstlevende van hen beiden universeel erfgenaam is van de nagelaten goederen van de eerststervende, dat na het overlijden van de langstlevende de testateur tot zijn universele erfgenaamen noemt, zijn zoon Claes Cornelisz. Bom, wonende tot Swol, en zijn dochters Trijntgen en Annetgen Cornelis Bom, gewonnen bij Dieuwertgen Jansdr., deze benoemt tot haar erfgenamen haar dochter Maertgen Louris, en genoemde Trijntgen en Annetgen Cornelis, enz.7481645
Bom, Cornelis Cornelisz.Compareerde 11 Juli 1637 met zijn wettige huisvrouw Janneken Jacobs Gouts, burger en burgeresse der stede Schiedam, en overhandigden aan de notaris een geschreven en gesloten testament, waarin hun uiterste wilsbeschikking was nedergelegd.7481659
Bom, Cornelis Cornelisz.de vader van Maertge Cornelis Bom, Ariantge Cornelis Bom en Trijntge Cornelis Bom, zie Sara Jans Bom, bejaarde dochter, in dato 25 september 1657.7591247
Bom, Cornelis Cornelisz.weduwenaer, toekomende Bruidegom, ter eenre, en Maeijken Lacrox, weduwe, toekomende Bruid, ter andere zijde, compareerden 17 februari 1653 tot het sluiten van huwelijkse voorwaarden.751963
Bom, Cornelis Cornelisz.wonende te Schiedam, laat bij testament aan zijn zoon Cornelis Cornelisz. Bom (de jonge) na alle in boedel en huisraad, al het goud-en zilverwerk, gemunt en ongemunt, benoemt tot universel erfgenamen Cornelis Bom voorn. en Annetge Fransdr., dochter van zijn overleden zoon Frans Cornelisz. Bom en benoemt tot voogden over de minderjarige erfgenamen Bastiaen van Wijnegom en Arien Pouwelsz. Maeshoeck, wonende te Rotterdam, 22 nov. 1673.7741278
Bom, Cornelis Cornelisz.Wonende te Schiedam. Bekrachtigt zijn testament, gemaakt op 22-11-1673 voor Jacob Bollaert, notaris te Schiedam, en legateert nog aan Cornelis Cornelisz. Bom, zijn zoon, 100 gulden, aan de vrouw van Joost Barentsz. Stol, bij wie hij woont, 100 gulden, terwijl hij tot voogd over zijn minderjarige erfgenamen benoemt in plaats van Arien Paulusz. Maeshoeck, Johan Huijgen van der Linden, wonende te Schiedam, en Bastiaen van Wijnegom, 10 febr. 1675.782421
Bom, Cornelis Cornelisz.wonende te Schiedam. Machtigt Simon Janse Vettekeukeasijn om aan Pieter de Lange overtedragen de rentebrief van 1800 gulden die hij. Bom, van Soetge Spierin heeft ge?rfd, welke rentebrief is uitgegeven in 1624 door Leendert van Aerthe te Rotterdam. januari 1675.775247
Bom, Cornelis Cornelisz.Zie Cornelis Cornelisz. Bom, zijn vader, wonende te Schiedam, aanvulling testament. 19 febr. 1675.782421
Bom, Jan BastiaenszJan Bastiaensz. Bom weduwenaer van Schiedam X Trijntgen Pietersdr. jongedochter woonende tot Delft.Nr. 193 folio 27v. d.d. 14-07-1613
Inventaris 712 - Nadere toegang 109
Bom, Jan Bastiaensz.de vader van Sara Jans Bom, ongehuwde bejaarde dochter, wonende binnen Schiedam, zie aldaar, in dato 12 juli 1663,761729
Bom, Maertge Cornelishuisvrouw van Jan Huijgensz. van der Linde, en dochter van Cornelis Cornelisz. Bom, zie Sara Jans Bom, bejaarde dochter, in dato 25 september 1657,7591247
Bom, Maertge Corneliszie inventaris van Judith Rijcken, in leven weduwe van Jan Cornelisz. Cruijck, in dato 15 mei 1653,769142
Bom, Maertje Cornelisgehuwd met Jan Hugo van der Linde, wonende te Schiedam, zie Jan Hugo van der Linde voorn., gezameelijk testament. 14 april 1665.781179Jan Hugo = Jan Huijgensz.
Maertje = Maertge
Bom, Sara Jansbejaarde dochter, compareerde 25 september 1657 tot het maken van haar testament, revocerende en te niet doende alle voorgaande testamenten, en nu opnieuw disponerende over haar natelaten goederen, zo maakt en legateert zij ten eerste aan de Diaconie-Armen van Schiedam 150 Car. guldens, aan het Weeshuis van Schiedam, 50 Car. guldens, Aan Trijntge Cornelis en Annetge Cornelis Bom, kinderen van haar oom cornelis Bastiaensz. Bom ieder 100 Car. guldens, en aan haar nichte Claertge, nagelaten dochter van Leentge Claes mede 100 guldenbenoemt tot haar universele erfgenamen ieder voor een gerecht derde part Maertge Cornelis Bom, huisvrouw van Jan Huijgensz. van der Linde, Ariaentge Cornelis Bom en Trijntge Cornelis Bom, alle kinderen van Cornelis Cornelisz. Bom,7591247
Bom, Sara Jansbejaarde dochter, wonende binnen Schiedam, maakt opnieuw haar testament, in dato 28 december 1683.767329
Bom, Sara Jansbejaarde ongehuwde dochter van Jan Bastiaensz. Bom, mitsgaders (*) Jan Maertensz. Kuijper, in huwelijk hebbende Trijntge Cornelis Bom, en Annetge Cornelis Bom, huisvrouw van Claes Willemsz. van Catwijck, zeevarende man, tegenwoordig uitlandig zijnde, allen wonende binnen Schiedam, kinderen van Cornelis Bastiaensz. Bom, en erfgenamen van Catharina Bastiaens Bom, overleden tot Swoll in Overijsel, compareerden 12 juli 1663, en verleenden acte van procuratie aan hun zwager en neve Claes Cornelisz. Bom, wonende tot Swoll, om uit hun Comparanten's naam aan Sr. Molckenboer overdracht te doen van zeker huis en erve, staande op de Grote Markt tot Swoll (**).761729
Bom, Sara Jansongehuwd, wonende te Schiedam, Machtigt Maerten Kouwenhove,notaris en procureur voor de vierschaar te Schiedam, om van Maertge Rochus, weduwe van Johannis Willems, wonende te Vlaardingen, te ontvangen 1040 gulden die zij wegens geleverde netten nog tegoed heeft, terwijl in geval van onvermogen het hoekerschip waarop Bogaert stuurman is als betaling mag worden genoemen, 12 nov. 1668.781667
Bom, Sara Jansongehuwd, wonende te Schiedam. Benoemt bij testament tot universeel erfgenaam Jan Ariensz., gehuwd met Maria Jans Zuijckerbosch, geeft een legaat van 100 gulden aan de kinderen van Maertge Cornelis, haar moeders zuster, een van 100 gulden aan de kinderen van haar oom Cornelis Bom, als de weeskinderen van het weeshuis te Schiedam naar haar begrafenis gaan aan het weeshuis voorn. 100 gulden, aan de huisarmen en de diaconie 300 gulden en aan de weduwe van Frans den Oude man 100 gulden, welke voorn. legaten niet mogen worden uitgekeerd dan 6 maanden na haar dood, en benoemt tot voogd over de minderjarige erfgenamen dirck Cornelisz. van Luchtigheid, 5 jan. 1674.7751RVK -> In database staat dit onder de naam Jans, Sara
Bom, Trijntge Cornelisdochter van Cornelis Bastiaensz. Bom de oom van Sara Jans Bom, bejaarde dochter, zie aldaar, in dato - 25 september 1657.7591347wonende binnen Schiedam, huisvrouw van Jan Maertensz. Kuijper, zie Sara Jans Bom, ongehuwde bejaarde dochter, mede wonende binnen Schiedam, in dato 12 juli 1663, - inv.nr.: 761 blz.: 729 - huisvrouw van Jan Maertensz. van Montfoort, Kuijper, wonende binnen Schiedam, zie aldaar, in dato - 10 november 1663, - inv.nr.: 761 blz.: 873
Bom, Trijntge Cornelisdochter van Cornelis Cornelisz. Bom, zie Sara Jans Bom, bejaarde dochter, in dato 25 september 1657,7591247
Bom, Trijntgen cornelisDochter van Cornelis Bastiaensz. Bom, gewonnen bij Dieuwertgen Jansdr., zeevarende man, zie aldaar,7481645
Cornelis, Maertjein leven de zuster van de moeder van Sara Jans Bom, bejaarde dochter, wonende binnen Schiedam, zie aldaar, in dato 28 dec. 1683767329
Diaconie-Armen, - Kerkelijke CollegesSchiedam, legaat van 150 car. guldens, door Sara Jans Bom bejaarde dochter, in dato 25 september 1657,7591347
Frans, MensjeDochter van Frans den Ouden man, zie Sara Jans Bom, bejaarde dochter, wonende binnen Schiedam, in dato - 28 dec. 1683.767329
Fransdr., AnnetgeDochter van Frans Cornelisz. Bom, zie Cornelisz. Bom, haar grootvader, testament. 22 nov. 1673.7741278
Gouts, Janneken JacobsHuisvrouw van Cornelis Cornelisz. Bom, zie aldaar.7481659
Goutsdr., TrijntgenMoeder van Janneken Jacobsdr.74398
Jansdr., DieuwertgenThans huisvrouw van Cornelis Bastiaensz. Bom, zeevarende man, zie aldaar.7481645
Kuijper, Jan Maertensz.wonende binnen Schiedam, echtgenoot van Trijntge Cornelis Bom, zie Sara Jans Bom, ongehuwde bejaarde dochter, mede wonende binnen Schiedam, in dato 12 juli 1663,761729
Lacrox, Maeijkenweduwe, toekomende bruid van Cornelis Cornelisz. Bom. Zie Cornelis Cornelisz. Bom, voorn., weduwnaar. 17 febr. 1653.751963
Linde, Cornelis van derZoon van Maertje Cornelis Bom, zie Jan Hugo van der Linde, zijn vader, testament. 14 april 1665.781179Jan Hugo = Jan Huijgensz.
Maertje = Maertge
Linde, Jan Hugo van dergehuwd met Maertje Cornelis Bom, wonende te Schiedam. Maken hun testament, waarbij zij elkaar tot universeel erfgenaam benoemen, mits dat als Cornelis van der Linde, hun zoon, bij het overlijden van de eerststervende nog minderjarig mocht zijn, de langstlevende hem 500 gulden zal moeten uitkeren bij het bereiken van de meerderjarigheid, evenals hun zoon Hugo van der Linde heeft gehad, terwijl het minderjarige weeskind van hun dochter Janneken van de Linde za. de goederen zal ontvangen, die deze dochter bij haar huwelijk heeft meegekregen, in voldoening van het wettelijk erfdeel, terwijl Hugo en Cornelis daarboven nog zullen ontvangen 600 gld. 14 april 1665.781179Jan Hugo = Jan Huijgensz.
Maertje = Maertge
Linde, Jan Huijgensz. van derSwager van Cornelis Cornelisz. Bom, den ouden, zie aldaar, in dato 28 april 1655,752145inv.nr.: 752 blz.: 145 - benoemd tot executeur testamentair door Trijntgen Cornelisdr., weduwe van Jacob Arijensz., 29 juli 1670, zie - inv.nr.: 754 blz.: 1269 - benoemd tot voogd en executeur van de testamente van Bastiaen de Man, wonende int Proveniershuis buiten Schiedam, zie aldaar, in dato 16 december 1654, - inv.nr.: 776 blz.: 839 - echtgenoot van Maertge Cornelis Bom, de dochter van Cornelis Cornelisz. Bom, zie Sara Jans Bom, bejaarde dochter, in dato 25 september 1657, - inv.nr.: 759 blz.: 1347
Linde, Janneken van derOverleden, dochter van Maertje Cornelis Bom, zie Jan Hugo van der Linde, haar vader, testament. 14 april 1665.781179
Linden, Jan van derongehuwd, wonende te Schiedam. Verklaart als erfgenaam voor 1/3 deel van Maertje Cornelis Boms zaliger, zijn grootmoeder, ontvangen te hebben van Cornelis van der Linden, zijn oom, en Barent Joosten Stol, zijn neef, voogden over de goederen hem door zijn voornoemde grootmoeder nagelaten, een rentebrief van 250 gulden ten laste van Willem Markusz., wonende te Schiedam, en nog enige rentebrieven en geld, totaal ter waarde van 493 gulden, 5 stuivers als zijnde zijn erfdeel, 155 mei 1691,792169
Linden, Johan van derwonende te Schiedam. Zie: Cornelis Cornelisz. Bom, aanvulling testament, wonende te Schiedam, 19 februari 1675,782421
Louris, LijsbetOverleden dochter van Dieuwertgen Jansdr., thans huisvrouw van Cornelis Bastiaensz. Bom, zeevarende man, zie aldaar.7481645
Louris, MaertgenDochter van Dieuwertgen Jansdr., zie Cornelis Bastiaensz. Bom, zeevarende man.7481645
Maertens, Dieuwertjezie Sara Jans Bom, bejaarde dochter, wonende binnen Schiedam, in dato 28 dec. 1683.767329
Maeshoeck, Arien Paulusz.Zie Cornelis Cornelisz. Bom, wonende te Schiedam, aanvulling testament. 19 febr. 1675.782421
Maeshouck, Arien Pouwelsz.wonende te Rotterdam, koopman, zie Cornelis Cornelisz. - Bom, testament, in dato 22 nov. 1673.7741278inv.nr.: 774 blz.: 1278 - zie Boudewijn Jaspersz., timmerman te Rotterdam, machtiging, in dato 26 dec. 1667. - inv.nr.: 781 blz.: 595
Markusz., Willemwonende te Schiedam. Zie Jan van der Linden, verklaring van ontvangst van een erfdeel uit de boedel van Maertje Cornelis Boms za. 15 mei 1691.792169
Molckenboer,wonende tot Swoll, heeft huis en erve gekocht, staande en gelegen aldaar aan de Grote Markt, van de erfgenamen van wijle Catharina Bastiaens Bom, overleden tot Swoll, zie Sara Jans Bom, wonende binnen Schiedam, in dato 12 juli 1663.761729
Montfoort, Jan Maertensz. vanKuijper, en zijn wettige huisvrouw Trijntje Cornelis Bom, beiden wonende binnen Schiedam, compareerden 10 november 1663 tot het maken van hun testament, waar in hij Testateur tot zijn erfgenamen benoemd zijn gezamenlijke kinderen in al zijn natelaten goederen, mits echter gehouden zijnde dat zij aan zijn huisvrouw Trijntje Cornelis Bom enig beddegoed uitreiken, en zij Testatrice benoemt tot haar erfgenaam haar man Jan Maertensz. van Montfoort, die echter gehouden is haar Testatrices klederen aan haar gerechte erfgenamen ab intestato uittereiken.761873
Niesen, PieterGehuwd met Trijntje Cornelis Boms. Overleden, zie: Jacob Rijcken Struijck, scheepstimmerman te Schiedam, schuldbekentenis. 19 juni 1681.7801277
Pieters, BelytgenNagelaten kind van Lijsbet Louris, overleden dochter van Diewertgen Jansdr., thans huisvrouw van Cornelis Bastiaensz. Bom, zeevarende man, zie aldaar.7481645
Pieters, BelytgenNagelaten kind van Lijsbet Louris, overleden dochter van Diewertgen Jansdr., thans huisvrouw van Cornelis Bastiaensz. Bom, zeevarende man, zie aldaar.7481645
Rodenrijs, Jan Arijensz.Zie Sara Jans Bom, bejaarde dochter, wonende binnen Schiedam, in dato 28 dec. 1683.767329
Stol, Joost Barentsz.Gehuwd met Ariaentge Cornelis Bom, wonende te Schiedam. Benoemen elkaar bij testament tot universeel erfgenaam, benoemen tot voogden over de minderjarige kinderen Barent Joosten Stol, hun zoon en Jan Huijgen van der Linde, hun zwager. 7 okt. 1675.775377inv.nr.: 775 blz.: 377 - Zie Ariaentge Cornelis voorn., zijn echtgenote, weduwe, - 5 november 1676. - inv.nr.: 775 blz.: 531 - Zie Cornelis Cornelisz. Bom, wonende te Schiedam, aanvulling testament. 19 febr. 1675. - inv.nr.: 782 blz.: 421 - Overleden, vader van Barent, Arij, Maertge en Jacobus Joosten, zie Ariaentge Cornelis voorn., weduwe, testament. 10 sept. 1679. - inv.nr.: 785 blz.: 81
Struijck, Jacob RijckenScheepstimmerman, wonende op het Hoofd te Schiedam. Verklaart met Trijntjen Cornelis Boms, weduwe van Pieter Niesen, als borg schuldig te zijn aan Cornelis Leendertsz. de Jongh, koopman, wonende te Schiedam, 600 gulden geleend geld tegen 4% rente. 19 juni 1681.7801277
Weeshuis van Schiedam, - Godshuizenzie Sara Jans Bom, legaat. 28 dec. 1683.767329
Weeshuis, - GodshuizenSchiedam, legaat van 50 car. guldens, door Sara Jans Bom, bejaarde dochter, in dato 25 september 1657,7591247

DOWNLOADS

Geschiedenis van Schiedam door Drs. G. van der Feijst

Stamboom Familie Bom

Tabel Familie Bom

Scroll naar boven