Claes Willemsz van Catwijck (1615 - 1686)

Claes Willemsz van Catwijck is geboren rond 1615 te Katwijk aan Zee (Catwijck op Zee) als kind van Willem Jacobsz Grau en Neeltgen Claesdr.
De geboortedatum van Claes Willemsz is een aanname omdat een doopakte van Claes Willemsz niet kan worden gevonden. Het doopboek van de Andreaskerk in Katwijk aan Zee start pas namelijk in 1643.

De Andreaskerk en omgeving zag er toentertijd als onderstaande schilderij van Adriaen van der Kabel uit.

Strand te Katwijk met op de achtergrond de Andreaskerk, Adriaen van der Kabel, 1650 – 1670. 
Bron; Rijksmuseum

Huwelijk Claes Willemsz van Catwijck en Annetge Cornelisdr Bom
Claes Willemsz jong van Catwijck op Zee, huwde ongeveer 25 jaar oud, Annetge Cornelisdr Bom, jongedame van Schiedam, ongeveer 25 jaar oud, op 14 mei 1645 te Schiedam. De huwelijksaankondiging vond plaats op 23 april 1645 te Katwijk aan Zee en op 26 april 1645 te Schiedam. De bron hiervan is afkomstig van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters 1613 – 1812 van de Nederlandse Hervormde Kerk van Katwijk, gevonden op familySearch en via Nationaal Archief, 3.04.16.061 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Katwijk – Inventarisnummer-Inventaris nr 10, Scan 23 op het Nationaal Archief.

Genealogie familie van Katwijk

Huwelijksaankondiging Trouwboek ca. 1600, 1614-1619 Katwijk aan Zee – Trouwen Claes Willemsz Jong van Catwijck op Zee en Annetge Cornelisdr Jongd. van Schiedam.
Bron; FamilySearch

Klapper op trouwaangiften 1610-1649 Schiedam.
Bron; FamilySearch

Registers van de Burgerlijke Administratie Schiedam Huwelijken 1576-1741.
Bron; FamilySearch

Gerechten van Schiedam – Trouwen Claes Willemsz en Annetge Cornlisdr (1645)
Bron; SchiedamGEN (DTB, Trouw – 0713 – 0141)

Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk

Nederduitsche Gereformeerde Gemeente – Trouwen Claes Willemsz en Annetge Cornlisdr (1645)
Bron; SchiedamGEN (DTB – Trouw – 0262 – 0041)

Annetge Cornelisdr Bom
Annetge Cornelisdr is geboren in 1626 in Schiedam als kind van Cornelis Bastiaensz Bom en Dieuwertgen Jansdr. Annetge Cornelisdr is overleden na 1691 (zie Oud-rechterlijk archief van Schiedam 1688-1694 Inventaris 352), ongeveer 66-67 jaar oud in Schiedam.

Van Annetge Cornelisdr is geen doopakte terug te vinden omdat deze familie niet Nederduits hervormd / Hervormde gemeente (zoals Claes Willemsz) was, maar behoorde tot Doopsgezinde Gemeente. Op zich wel bijzonder dat beide huwelijkspartners allebei een ander geloof aanhingen. In de pagina Genealogie familie Bom is hier meer over te lezen. Dat zij toch voor de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente trouwde is op zich niet bijzonder. Huwelijken tussen doopsgezinden werden van oudsher in de eigen kerk gesloten. Al verzette de Gereformeerde Kerk zich tegen dat gebruik, de wereldlijke overheid trad, naar het schijnt overal, soepel op.

Annetge Cornelisdr werkte tussen 1651-1654 in het Sint Jacobs-Gasthuis in Schiedam, een gasthuis ten behoeve van de arme mensen, de behoeftige zieken, bejaarden, afgeleefden en zwervers als binnenmoeder. De dagelijkse leiding binnen het gasthuis berustte bij de binnenmoeder, die in haar taken werd bijgestaan door een knecht, later genaamd binnenvader. De binnenmoeder en -vader dienden ingezetenen van Schiedam te zijn en de ‘ware gereformeerde religie’ te belijden. Onder leiding van de binnenmoeder waren twee ‘meyden’ of ‘dienstmaaghden’ werkzaam die met huishoudelijke taken zullen zijn belast geweest.
Bron; Gemeentearchief Schiedam – Inventaris van het archief van het Sint Jacobs-Gasthuis, 1286-1987 

Kinderen van Claes Willemsz en Annetge Cornelisdr

  • Willem Claesz, geboren in 1647 en gedoopt op 25 januari 1647 in Schiedam.
  • N.N. van Katwijk, geboren in 1676 en overleden op 29 april 1676 in Schiedam.

Het uitzicht vanaf het water op Schiedam moet in de tijd eruit hebben gezin als op onderstaande tekening van Gaspar Bouttats.

Overlijdensakte Hervormde kerk Schiedam – Begraven kind van Claes van Katwijck (1676).
Bron: Gemeente Schiedam – Nadere toegang 242 Schiedam, Folio 45-955

Genealogie familie van Katwijk
Gezicht op Schiedam, Gaspar Bouttats ( 1679)

Overlijden Claes Willemsz van Catwijck
In de Nadere Toegang 242, Gerechten van Schiedam, Register van Overledenen, inventarisnummer 633 ben ik de vermelding tegengekomen van de begrafenis van Claes van Catwijck op 18 augustus 1686. Tijdens mijn bezoek in 2015 aan het Stadsarchief van Schiedam heb ik daar op microfiche de originele akte gevonden (Folio 135V-3062).
Claes Willemsz van Catwijck is overleden, ongeveer 71 jaar oud in 1686 te Schiedam en begraven op 18 augustus 1686 aldaar.
In de overlijdensakte staat vermeld dat hij ten tijde van overlijden in de Brestraet (Breedstraat) woonde (zie plattegrond van Schiedam, 1598 van Jacob de Gheyn voor de locatie van de Brestraet in het geel aangegeven).

Begraven Hervormde kerk Schiedam – Begraven Claes Willemsz van Catwijck (1686)
Bron; Gemeentearchief Schiedam – Nadere toegang 242 Schiedam, Folio 135V-3062

Plattegrond van Schiedam, 1598, Jacob de Gheyn (1598), met in geel aangegeven de Brestraet (Bree- of Breedstraat)

Aanvullende informatie en gegevens over Claes Willemsz van Catwijk

Oud-rechterlijk archief van Schiedam 1667-1670 Nadere toegang 89 Inventaris 347:
168v. 22-04-1669. Barbara Andriesdr. tevoren gehuwd geweest met Arien Eliasz. en nu gehuwd met Jan van Hijn chirurgijn te Maassluis verkoopt Claes Willemsz. van Katwijk op Zee en vermits diens absentie aan zijn vrouw Annetgen Cornelisdr. die de gift is aannemende van een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend Z de weduwe van Hendrick Eeuwoutsz. en N Engebrecht Fransz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, alles volgens de oude waarbrief (*) van 23-04-1661, belast met een rentebrief van 200 gld tbv IJsbrant Willemsz. van Rhijt, voor 50 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
(*) Brief van vrijwaring bij eigendomsoverdracht, blijkens de aanh. ook de beschrijving van het eigendom en van de schulden, lasten e.d. die ermee verbonden zijn bevattend; blijkens sommige aanh. mog. ook met de waarde van: koopakte.
Bron: Gemeentearchief Schiedam – Nadere toegang 89 Giftboek, 2 april 1667-20 mei 1670  

Oud-rechterlijk archief van Schiedam 1670-1675 Inventaris 348:
26. 10-10-1670. Jobgen Jansdr. weduwe Hendrick Eeuwoutsz wonende alhier verkoopt Jan Jansz.. een huis en erf in de Breestraat alhier, bekend O Claes van Catwijck en W Aryen Ouwater, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, alles volgens de oude brief van 19-10-1648 voor 90 gld door verkoopster in gereed geld ontvangen.
Bron: Hollandse Genealogische Databank – Oud Rechtelijk Archief van Schiedam 1670-1675, Inventarisnr. 348.

Oud-rechterlijk archief van Schiedam 1670-1675 Inventaris 348:
19-12-1670. Jan Jansz. wonende alhier schuldig aan Maria Willemsdr. Maen weduwe Cornelis Galeynsz. Keyser een losrente van 3 gld 7 st 8 per jr (hoofdsom 75 gld). Waarborg een huis en erf in de Breestraat alhier, belend O Claes van Cadtwijck en W Aryen Ouwater, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot.
Bron: Hollandse Genealogische Databank – Oud Rechtelijk Archief van Schiedam 1670-675, Inventarisnr. 348.

Oud-rechterlijk archief van Schiedam 1683-1688 Inventaris 351:
16. 18-09-1683. Dezelfde in kwaliteit als voren verkoopt Guillaume van Eere een huis en erf gelegen in de Breestraat toebehoord hebbende Jan Jansz., belend N Claes van Katwijck en Z Cornewlis Ouwater, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 21 gld in gereed geld ontvangen.

28v. 18-12-1683. Guilliaem van Eere wonende binnen dezer stede verkoopt Pieter Jansz. Baen een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend N Claes van Catwijck en Z Cornelis Ouwater, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, oude waarbrief van 18-09-1683, voor 21 gld in gereed geld ontvangen.

132v. 08-05-1685. Meltgen Ariensdr. weduwe en boedelhoudster van Vranck Centenz. van Adrighem verkoopt Jacob Jansz. van den Swaluff waarvoor diens huisvrouw als mondeling last hebbende van haar man de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Claes van Catwijck en Z. Hugo Andriesz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 08-05-1677, voor 120 gld welke koopsom koper onder zich houdt op rente van 4% per jr. 133
Bron: Hollandse Genealogische Databank – Oud-rechtelijk archief van Schiedam, Inventarisnummer  351, Giftboek.

Oud-rechterlijk archief van Schiedam 1688-1694 Inventaris 352:
155v. 24-11-1691. Jacob Swanshoeck ontvanger van de verponding verkoopt met toestemming van de burgemeesters van Schiedam aan Jacob Jacobsz. van der Linden het huis en erf van de weduwe van Claas van Catwijck gealimenteerd(*) wordende in het St Jacobs Gasthuis gelegen aan de westzijde van de Breestraat, belend Z met een vrije en eigen gang tot achter aan het huis van Pieter Jansz. Baan en N Engebrecht Fransz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 81 gld in gereed geld ontvangen.
(*) Houdt in dat de weduwe van Claas van Catwijck in haar levensonderhoud werd bijgestaan.
Bron: Hollandse Genealogische Databank – Oud-rechtelijk archief van Schiedam, Inventarisnummer 352, Giftboek.

Scroll naar boven