Arij Pieter van Katwijk (1822 - 1884)

Arij Pieter van Katwijk, zoon van Frans Gerritsz van Katwijk en Margaretha Bijl, is geboren op 12 november 1822 in Rotterdam. Arij is op 14 november 1822 aangegeven en ingeschreven bij de burgerlijke stand te Rotterdam door zijn vader Frans.

Genealogie familie van Katwijk

Geboorteakte Gemeente Rotterdam.
Bron; FamilySearch

Uiterlijke kenmerken
Aan de hand van het Militieregister kunnen we redelijk nauwkeurig beeld van Arij Pieter schetsen. In deze militieregisters is de administratie van alle mannen die werden opgeroepen voor de dienstplicht bijgehouden. De bron is landelijk bewaard gebleven en is opgetekend in de periode van 1814 tot en met 1941. In de militieregisters zijn daarom veler voorouders terug te vinden.

In het militieregister waarin Arij Pieter is opgenomen kunnen we terug vinden dat hij 1 El, 7 Palmen, 3 Duimen en 5 strepen groot was, omgerekend is dat 1735 mm. Zijn gezicht was ovaal, zijn voorhoofd rond zijn neus groot en kin spits. Verder had hij blond haar en bruine ogen.

Genealogie familie van Katwijk
Uitreksel Militieregister. Bron; militieregister.nl

Huwelijk Arij Pieter van Katwijk en Catherine Franzen
Arij Pieter, ongeveer 24 oud, trouwde de negen jaar oudere Catherine of ook geschreven Catharina Franzen op 11 november 1846 in Rotterdam. Catherine, dochter van ongehuwde Catherine Franzen is geboren op 14 maart 1813 in Koblenz (Coblenz) te Neuendorf no. 120, Departement Rijn en Moezel, Duitsland. Ten tijden van hun huwelijk was de moeder van Catherine woonachtig in Koblenz (Coblenz) en de ouders van Arij Pieter overleden. Arij Pieter was Nederlands Hervormd en Catharine Rooms Katholiek.

In de huwelijksbijlagen (zie hieronder) is voor zowel Arij Pieter als voor Catherine een “Verklaring van Armoede in welke gevallen ook, behalve in zake van successie, volgens het besluit van den 2den van April 1828” opgenomen. Dit houdt in zij waren vrijgesteld van belastingen die bij huwelijk werden geheven.

Zowel Arij Pieter als Catherina waren bij hun huwelijksaanvraag beide woonachtig op hetzelfde adres, Goudsche Singel 891 (Wijk 13). In de akte staat vermeld dat Arij Pieter timmermansknecht en Catherine naaister zijn.

Na hun huwelijk betrekken zij een voorkamer op de 1e verdieping aan de Oost Singel 513 (wijk 13) te Rotterdam.

Huwelijksaangifte Arij Pieter van Katwijk en Catherine Fransen, Gemeente Rotterdam.
Bron; FamilySearch

Huwelijksakte Arij Pieter van Katwijk en Catherine Fransen, Gemeente Rotterdam.
Bron I; FamilySearch
Bron II; Stadsarchief Rotterdam

Huwelijksbijlagen A.J. van Katwijk en C. Franzen (1846) – Gemeente Rotterdam
Bron: FamilySearch

Verhuizing Arij Pieter en Catherine Franzen
Arij Pieter en Catherine Franzen betrekken medio 1846/47 een woning aan de Goudsche Wagenstraat, nummer 620. De Goudsche Wagenstraat of Goudsewagenstraat lag tussen de Kipstraat en de Goudsche Poort over de Stads of Goudsche Vest. Het is het gedeelte van de weg naar Gouda dat vanouds binnen de grenzen van de oude stadsdriehoek liep.

De driehoek Hoogstraat-Coolvest-Goudsesingel was in die tijd niet minder dan één open riool zonder spuiing, dat tevens het enige drinkwaterreservoir was. Behalve voor de weinige zeer welgestelden, die over eigen zuivel water beschikten, maar daar viel Arij Pieter zeker niet onder. Aan het begin van de Goudsche Wagenstraat lag het Gereformeerde Burgerweeshuis (nr. 28).

Goudsewagenstraat vanaf de Breedestraat, vanuit het noorden. Op de achtergrond Korte Goudsewagenstraat, rechts de Van Spaanstraat.
Bron; DE REE archiefsystemen

Plattegrond der stad Rotterdam Kaart, vervaardigd volgens de kadastrale plans door L.F. Temminck (1839)
Bron: Stichting Voorouder

Goudsche Wagenstraat
Deze kaart (schaal 1:2500) waarop in het rechtervenster de Goudsche Wagenstraat is aangegeven, is de eerste plattegrond van Rotterdam die werd gebaseerd op de opmetingen van het kadaster. Daarmee is de kaart dus veel nauwkeuriger en betrouwbaarder dan eerdere kaarten van de stad. De maker, Leonard Temminck, was ‘controleur van het kadaster in de provincie Zuid Holland’, maar gaf de kaart zelf uit. Aan het stadsbestuur leverde hij vijf gekleurde en vijf ongekleurde exemplaren. Sinds de verschijning van de vorige kaart (in 1800) is het gebied van de gemeente behoorlijk uitgebreid. 

Door de zeer dichte bebouwing van de binnenstad kon Temminck, door het ontbreken van gegevens daarover, niet overal de onbebouwde gedeeltes van de percelen weergeven, maar slechts de kadastrale perceelgrenzen. Het grondgebruik buiten de singels is op de kaart veel gedetailleerder aangeduid. Met name van de tuinaanleg wordt een prachtig beeld gegeven. Op de kaart worden zeer veel straten, stegen en wateren, openbare gebouwen, bedrijven en buitenplaatsen aangeduid. Die aanduidingen, in combinatie met de zeer precieze kartering, maken deze kaart tot een zeer belangrijke bron van kennis van Rotterdam aan de vooravond van de ingrijpende veranderingen, die de stad in de negentiende eeuw zou ondergaan.

Overlijden Catharine Franzen
Op 22 november 1864 overlijdt Catherine Franzen, kinderloos op 51-jarige leeftijd in een huis staande aan de Korte Baanstraat 271 te Rotterdam.

Genealogie familie van Katwijk

Overlijdensakte Catharine Franzen (1864)
Bron: FamilySearch

2e Huwelijk Arij Pieter van Katwijk
Twee jaar na het overlijden van Catherine Franzen trouwt de 44-jarige Arij Pieter met de 24-jarige Maaike Rombout, op 20 juni 1866 in Rotterdam.
Maaike is een dochter van Michiel Rombout en toen nog ongehuwde Margaritha Jacoba de Heus en is geboren op 3 januari 1842 in Dordrecht. Tijdens het huwelijk van Michiel en Margaritha op 19 oktober 1842 is Maaike gewettigd, dat wil zeggen erkend door de vader Machiel (bron; FamilySearch).

Geboorteakte Maaike Rombout,
Gemeente Dordrecht.
Bron; FamilySearch

Huwelijksakte Arij Pieter van Katwijk en Maaike Rombout,
Gemeente Rotterdam.
Bron; FamilySearch

Na het huwelijk schrijft op 23 februari 1867 Maaike zich in bij Arij Pieter in de woning aan de Raamstraat 562 (Wijk 6) te Rotterdam. Op de woningkaart staat dat Maaike afkomstig is van Gouda, al is daar niets van terug te vinden.

Op 9 augustus 1866 wordt in een paar huizen verder dan hun woonhuis op nummer 536 te Rotterdam hun eerste kind Margaretha Jacoba geboren.

De Raamstraat was gelegen in niet al te beste buurt van Rotterdam. In de Zandstraat die liep van de Raamstraat naar de Leeuwenstraat was al kleinschalige prostitutie te vinden, maar in de loop van de negentiende eeuw ontwikkelde het zich tot een echte rosse buurt. Dat had niet in de laatste plaats te maken met de groei van de haven. Bron; Sexwerkerfgoed

Foto rechts; Het “Comediebruggetje” over de Coolvest. Het dankt zijn naam aan de Tivolischouwburg waar het precies tegenover lag. Op de achtergrond de Raamstraat. Datering circa 1900. Bron; Beeldbank Rotterdam

Plattegrond der stad Rotterdam Kaart, vervaardigd volgens de kadastrale plans door H. Nijgh (1865)
Bron: Stichting Voorouder

Op 13 mei 1868 op 1-jarige leeftijd overlijdt Margaretha Jacoba in het huis staande in Wijk K, nummer 448a te Strijen. De aangifte van het overlijden is gedaan door Michiel Rombout, halfbroer van Maaike. In de aangifte staat vermeld dat Arij Pieter en Maaike tijdelijk in de gemeente verbleven.

Op 26 juni 1868 laat Maaike zich uitschrijven bij de gemeente Rotterdam en verhuist naar Michiel Rombout in Strijen. Arij Pieter en Maaike worden beide op 18 juli 1868 bijgeschreven in een huis staande in wijk K, nummer 448a te Strijen. Het woonadres van Michiel Rombout, de halfbroer van Maaike.

Registers der bevolking Gemeente Strijen.
Bron; FamilySearch

Op 16 september 1868 wordt in het huis staande in wijk K, nummer 448a te Strijen, het woonadres van Michiel Rombout, de halfbroer van Maaike Grietje Jakoba geboren. De geboorte is aangegeven door de Michiel omdat Arij Pieter ten tijde van de geboorte wonende was in Rotterdam.

Op 8 december 1868 zijn Arij Pieter en Maaike weer uitgeschreven bij de gemeente Strijen en zijn weer vertrokken naar Rotterdam. Enkele dagen op later op 11 december 1868 overlijdt Grietje Jakoba, twaalf weken oud in het huis getekend nummer 110 te Katendrecht. Katendrecht was in de tijd een zelfstandige buurgemeente van Rotterdam, liggende aan de overzijde van de Maas. In die periode was Katendrecht een relatief welvarend dorp, omringd door vruchtbare polders.

Genealogie familie van Katwijk
Fragment uit de plattegrond van Rotterdam met twee spoorlijnen met aan de overzijde van de Maas Katendrecht (1864). Bron; Beeldbank Rotterdam

Maaike verhuisd naar Zaandam
In de periode 1868 – 1870 is Maaike hoogstwaarschijnlijk werkzaam als dienstbode in dienst bij de familie Johannes Henricus van IJssel Groothuis (geboren op 14-07-1824 te Woudenberg)Johannes Henricus van IJssel Groothuis was in Rotterdam werkzaam als commies der Posterijen en woonde met echtgenote Wilhelmina Immink en zijn 70-jarige moeder Henriëtte Clasina van Stralen aan de Goudschestraat 591 II (nieuw nummer 24) van 21 september 1865 tot 28 april 1870.
Maaike was hoogstwaarschijnlijk hun niet-inwonende dienstbode. Zie
 Stadarchief Rotterdam. 

Eind april 1870 verhuist de familie Johannes Henricus van IJssel Groothuis naar Zaandam waar hij een nieuwe functie als directeur bij de Posterijen aanvaart. Op 10 mei 1870 arriveert vanuit Rotterdam, Maaike tezamen met de familie in Zaandam en schrijft zich daar in als inwonende. De familie betrekt een woning op de Molenbuurt 84. Maaike gaat inwonen bij de familie en is werkzaam als dienstbode. Arij Pieter van Katwijk blijft achter in Rotterdam.

Dit lijkt dat Arij Pieter en Maaike vanaf dat moment scheiden van tafel en bed.

Meer over Maaike is te lezen op haar persoonlijke pagina. Hier gaan we verder met de levensloop van Arij Pieter.

 

Genealogie familie van Katwijk

Een Silhouetportret van Johannes Henricus van IJssel Groothuis (1848-1862).
Bron; Rijksmuseum Amsterdam

.Arij Pieter woonachting in het gebied van de Rotte
Omstreeks 1873, drie jaar na het vertrek van Maaike naar Zaandam betrekt Arij Pieter een woonruimte in een van de arbeidershuisjes aan de Zwaanshals (noordzijde), nummer 103 en is werkzaam als timmerman, wellicht bij een van de drie houtzaagmolens aan de Rotte. In 1875 staat vermeld in het Adresboek van Rotterdam dat Arij Pieter timmerman is en woonachtig is op nummer 17.
In de kadastrale kaart links hieronder in rood omcirkeld de woonplekken van Arij Pieter.

Vanuit de woonruimte aan de Zwaanshals nummer 17 verhuist Arij Pieter naar een (woon)schip genaamd Vrouw Willemina gelegen in de Rotte bij de Houtkop

Houtzaagbedrijf firma Abraham van Stolk & zn. aan de Rotte nabij het Zwaanshals met in het midden houtzaagmolen de Zwaan zonder wieken en versierd met vlaggen.
Bron: Beeldbank Rotterdam

Kadastrale kaart van Rotterdam, sectie C, met de percelen en straten tussen de Rotte en de Hofdijk, en bij de Zwaanshals gelegen vanaf de Oost-Blommersdijkse watermolen tot aan de grensscheiding met Hillegersberg.
Bron: Beeldbank Rotterdam

Zwaanshals Rotterdam. De Oost-Blommerdijkse Watermolen aan de Rotte (1890)
Dit is één van de oudste foto’s van het Oude Noorden van omstreeks 1875. Het rechter huizenblok staat op de hoek van het Zwaanshals. Tussen de twee huizenblokken begint de Noordmolenstraat. 
Bron: Pinterest

Zwaanshals Rotterdam (1875).
In de verte man met hondenkar met twee honden.
Bron: Engelfriet website

Zwaanshals Rotterdam (1890).
Boer met koeien.
Bron: Pinterest

Overlijden Arij Pieter
Op 12 september 1884 overlijdt Arij Pieter van Katwijk op 61-jarige leeftijd in een aan de Baan te Rotterdam. Hoogstwaarschijnlijk in het Diakonie Armhuis, vanaf 1807 geheten Stadsarmhuis, die daar gelegen was. De aangifte is gedaan op 13 september 1884 door Hubertus Jansen, 51 jaar en Jan Vermaat, 61 jaar oud. Beide van beroep bedienaar. Vermeld staat dat Arij Pieter woonachtig was alhier en weduwnaar is van Catharina Fransen. In de kantlijn staat een notitie van de griffier dat Arij Pieter weduwnaar van Catherine Franzen is.

Plattegrond van Rotterdam vervaardigd door J. Oprel (1884)
Bron: Beeldbank Rotterdam

Registers van de burgerlijke stand Gemeente Rotterdam
Bron; FamilySearch

Overlijden Maaike van Katwijk – Rombout
Op 9 februari 1889 overlijdt Maaike op 47-jarige leeftijd in een huis aan de Miening nummer 32 Wijk E te Zoeterwoude. Het huis waar zij met haar kinderen 4 jaar tezamen met Dirk Botterman heeft gewoond. Nergens is terug te vinden dat Arij Pieter hier ook heeft gewoond of zo nu en dan langskwam. Het overlijden is aangegeven door Dirk Botterman, 44 jaar, en van beroep houtzager die op hetzelfde adres woonde.
Maaike woonde ook na de dood van Arij Pieter op 12 september 1884 nog samen met Dirk Botterman en haar kinderen DirkSimon, Margaretha Jacoba, Machiel, Albert, Geurtje.

Na het overlijden van Maaike trouwt Dirk Botterman op 3 januari 1890 te Zoetermeer met Plonia de Vrij (weduwe van Willem Valstar), geboren op 7 november 1855 te Zegwaard. Op 20 februari trekt zij samen met haar zonen Nicolaas en Hendrik Valstar in. Uit het huwelijk van Dirk en Plonia wordt op 2 juli 1891 Neeltje geboren.

Overlijdensakte Maaike van Katwijk – Rombout, burgerlijke stand Gemeente Zoeterwoude
Bron; Erfgoed Leiden en Omstreken

Kinderen van Arij Pieter en Maaike

 1. Margaretha Jacoba (Grietje)
  Geboren op 9 augustus 1866 in een huis staande aan de Raamstraat 6 – 536 te Rotterdam.
  Overleden op 13 mei 1868 op 1-jarige leeftijd overleden in het huis staande in Wijk K, nummer 448a te Strijen. De aangifte van het overlijden is gedaan door Michiel Rombout, half-broer van Maaike. In de aangifte staat vermeld dat Arij Pieter en Maaike tijdelijk in de gemeente verbleven.
 2. Grietje Jacoba
  Geboren op 16 september 1868 in een huis staande in wijk K, nummer 448a te Strijen. De geboorte is aangegeven door de Michiel Rombout, half-broer van Maaike omdat Arij Pieter ten tijde van de geboorte wonende was in Rotterdam.
  Overleden op 11 december 1868, twaalf weken oud overleden in het huis getekend nummer 110 te Katendrecht.
 3. Dirk
  Geboren op 28 juli 1871 in een huis staande aan de Westzijde 559 te Zaandam (Bron: Gemeentearchief Zaandam en FamilySearch)
  Getrouwd op 18 november 1897 op 26-leeftijd te Alkemade met Johanna Dorst, geboren op 14 augustus 1876 te Haarlemmermeer, 20 jaar oud (Bron: FamilySearch en FamilySearch). Johanna Dorst is overleden op 30 augustus 1964 op 88-jarige leeftijd te Amsterdam (bron: Stadsarchief Amsterdam).
  Overleden op 5 augustus 1942 op 71-jarige leeftijd overleden te Weesp (Bron: FamilySearch)
 4. Simon
  Geboren op 4 december 1873 in een huis staande aan de Westzijde 549 te Zaandam.
  Getrouwd op [datum] op xx-leeftijd te [plaats] met [voor + achternaam], geboren op [datum] te [Plaats], [jaar] jaar oud (Bron: xx). [Voornaam + achtermaam] is overleden op [jaar] op xx-jarige leeftijd te [Plaats] (bron: xx).
  Overleden op 12 oktober 1956 op 82-jarige leeftijd overleden te Sassenheim.
 5. Margaretha Jacoba
  Geboren op 13 januari 1876 in een huis staande aan de Westzijde 610 te Zaandam.
  Getrouwd op [datum] op xx-leeftijd te [plaats] met [voor + achternaam], geboren op [datum] te [Plaats], [jaar] jaar oud (Bron: xx). [Voornaam + achtermaam] is overleden op [jaar] op xx-jarige leeftijd te [Plaats] (bron: xx).
  Overleden op 2 augustus 1958 op 82-jarige leeftijd overleden te Leiden
  .
 6. Machiel
  Geboren op 27 juni 1878 in een huis staande aan de Westzijde 610 te Zaandam.
  Getrouwd op [datum] op xx-leeftijd te [plaats] met [voor + achternaam], geboren op [datum] te [Plaats], [jaar] jaar oud (Bron: xx). [Voornaam + achtermaam] is overleden op [jaar] op xx-jarige leeftijd te [Plaats] (bron: xx).
  Overleden op 7 juli 1923 op 45-jarige leeftijd overleden te Rotterdam
  .
 7. Albert
  Geboren op 14 augustus 1880 in een huis staande in Wijk H, nummer 250 te Zaandam.
  Getrouwd op [datum] op xx-leeftijd te [plaats] met [voor + achternaam], geboren op [datum] te [Plaats], [jaar] jaar oud (Bron: xx). [Voornaam + achtermaam] is overleden op [jaar] op xx-jarige leeftijd te [Plaats] (bron: xx).
  Overleden op 12 september 1958 op 78-jarige leeftijd overleden te Zaandam
  .
 8. Geurtje
  Geboren op 2 april 1883 in een huis staande in Wijk E, nummer 32 te Zoeterwoude.
  Getrouwd op [datum] op xx-leeftijd te [plaats] met [voor + achternaam], geboren op [datum] te [Plaats], [jaar] jaar oud (Bron: xx). [Voornaam + achtermaam] is overleden op [jaar] op xx-jarige leeftijd te [Plaats] (bron: xx).
  Overleden op 30 oktober 1970 op 87-jarige leeftijd overleden te Amsterdam
  .

Hoe ging het verder met de kinderen van Arij en Maaike?
Na het overlijden van Maaike bleven de kinderen wonen bij Dirk Botterman en zijn latere echtgenote Plonia de Vrij en haar zonen Nicolaas en Hendrik Valstar, uit haar eerder huwelijk. Op 2 juli 1891 wordt hun dochter Neeltje geboren.
Op 8 oktober 1889 verhuizen Dirk en Plonia, hun dochter Neeltje, Nicolaas en Hendrik tezamen met de kinderen van Arij en Maaike (zonder Margaretha Jacoba) naar een huis aan de Miening nummer 36 in wijk E te Zoeterwoude.

Bevolkingsregister Zoeterwoude
Bron; Erfgoed Leiden en Omstreken

Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk

De Miening te Zoeterwoude
Bron; Beeldbank Oud Zoeterwoude

Genealogie familie van Katwijk
De woonplekken van Arij Pieter van Katwijk en Catherine Franzen

De woonplekken van Arij Pieter van Katwijk en Maaike Rombout

 • 23 februari 1867 – medio mei 1868: Raamstraat 562 (Wijk 6) te Rotterdam (bron: Gemeentearchief Rotterdam)
 • 26 juni 1868 – 8 december 1868: Huis in de Wijk K, nummer 448a te Strijen
 • 8 december 1868 – Katendrecht
 • Medio 1868 – 1870 Rotterdam, adres(sen) onbekend. [Hiervandaan is Maaike alleen als dienstbode van de familie J.H. van IJssel Groothuis meeverhuisd naar Zaandam]

De woonplekken van Arij Pieter van Katwijk

 • Medio 1873-1875: Zwaanshals 51-3-hoog (Wijk 14), nieuw nummer 103-1 te Rotterdam (Vermeld staat in adresboek 1873 – nummer 103, adresboek 1875 -nummer 17-1-hoog) (bron: Gemeentearchief Rotterdam)
 • Aan boord van Schip “De Vrouw Maria” gelegen aan de de Rotte nummer 220 (Wijk 14) (bron: Gemeentearchief Rotterdam)
 • Medio 1884: Aan boord van Schip “Goede Verwachting” gelegen aan de Zwaanshals te Rotterdam. Hoofdbewoner was Johann Heinrich (★24-07-1856) en Anna Maria Petronella Horde (★20 feb 1858) (bron: Gemeentearchief Rotterdam)

Woningkaarten
Hieronder de woningkaarten van de woonadressen van Arij Pieter van Katwijk

Scroll naar boven